Samen streven naar meer kwaliteit van leven!
Algemene voorwaarden2017-04-08T22:13:10+00:00

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen praktijk Vrouw & Reuma en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

Als je gebruikmaakt van de informatie op en/of diensten van praktijk Vrouw & Reuma c.q. vrouwenreuma.nl, geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

  • Praktijk: Vrouw & Reuma. Vrouw en Reuma is een initiatief van het eenmansbedrijf Zuiderzaken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34197890. Daar waar praktijk Vrouw & Reuma of ik geschreven wordt, wordt tevens Zuiderzaken bedoeld;
  • Coach: Hetty van Heeswijk, eigenaresse van praktijk Vrouw & Reuma. Daar waar Hetty van Heeswijk of ik geschreven wordt, wordt tevens Zuiderzaken bedoeld;
  • Cliënt (jij): alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de coach inroepen en/of van de website vrouwenreuma.nl gebruikmaken;
  • Website: vrouwenreuma.nl, eigendom van praktijk Vrouw & Reuma.

Aansprakelijkheid

Ik streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. Je blijft altijd zelf aansprakelijk voor alles wat op welke manier dan ook met je voedings- en gezondheidssituatie verband heeft;

Je bent zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in jouw persoonlijke (gezondheids)situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in jouw situatie passen.

Je bent er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te vragen.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

Ik zal alle informatie over de jou, die ik verkrijg bij de uitvoering van mijn diensten, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden geven, behalve als ik daartoe verplicht ben of ik toestemming van jou heb gekregen.

Copyright

Al het door mij vervaardigde materiaal mag niet zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Het eigendom van door de door mij verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijven volledig van mij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan ik hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, ben ik gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Ik behoud me het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op het door mij aangewezen bankrekeningnummer. Bij niet-tijdige betaling ben jij als cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd. Deze is gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien praktijk Vrouw & Reuma haar vordering op jou als cliënt ter incasso uit handen geeft, ben jij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,- exclusief BTW.

Als cliënt dien je eventuele bezwaren tegen de factuur van praktijk Vrouw & Reuma binnen twee weken na factuurdatum aan de praktijk schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan word je geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Annulering consult

Een consult kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.

Een consult dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk te worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering/wijziging van een consult korter dan 24 uur van te voren ben je 50% van de consultkosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat je hiervan bericht hebt gegeven aan praktijk Vrouw & Reuma, ben je 100% van de consultkosten verschuldigd.
 Wanneer ik een consult annuleer ben je uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.

Bij het niet doorgaan van een consult ben ik op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel door jou geleden schade.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Dan vraag ik je deze mij te e-mailen.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor om mijn algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
Als je een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan je tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Laatste wijzigingen: 8 april 2017.